Logo

Fritidshusets vedligeholdelse

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Taget
Tagkonstruktionen påvirkes både af varme og kulde og arbejder derfor hele tiden. Derved kan der ske forskubninger i tagflade og i rygningen. Se efter om der er løse eller revnede sten/tagplader/tegl i tagfladen, eller om nogle helt mangler.

Bølgepladetage
Revnede tagplader skal udskiftes straks. Check især pladerne omkring rygningen, skorstenen og tv-antennen. Løse plader efterspændes forsigtigt, så tagpladen lige netop ligger fast.
Specielt i pladetage bør De også kontrollere at skumbølgeklodserne i pladetaget er intakte. Mos skal renses af tagfladen med en stiv kost, da mossen ellers vokser ind i samlingerne og kan give revner og utætheder i pladerne. Tagplader af asbest må kun renses og repareres af fagfolk (på grund af sundhedsfaren). Revnede tagplader skal udskiftes inden det regner ind.

Tagsten
Rygninger, som er lagt i mørtel eller kit, renses for løse dele og efterfuges. Eventuelle revner tætnes, og revnede sten skiftes ud, da der ellers er øget risiko for frostskader og stormskader. Løse tagsten fastgøres før det stormer

Stråtag
I stråtag slides stråene mest ved tagudhæng, ryg og på tagets nordside.
Hvis stråtaget er slidt ned, bør det skiftes ud. Udskridende strå bør repareres med det samme, da det ellers let kan udvikle sig til deciderede huller i taget.
Hvis rygningen (mønningen) er itu og bliver repareret, skal "kragetæerne" og trådnettet - hvis der er et - tages af og lægges på igen efter reparationen, ligesom mønningen skal suppleres eller skiftes ud. Trådnettet holder på den løse rygning og kan
forhindre ellers bekostelige stormskader, som man som ejer selv skal betale, fordi de skyldes manglende vedligeholdelse.
Hønsenettet øger mønningens levetid

Tagpap
Vind og vejr nedbryder tagpap. Derfor skal tagpap, som er mere end 10 år gammelt, efterses mindst en gang om året. Se især efter om tagpappen er knækket ved tagudhænget, og om den slutter helt til ved skorstene og andre gennembrydninger i taget.
Hvis tagpappen buler eller samlingerne har løsnet sig, bør De kontakte en fagmand.
Flade tage som renoveres skal konstrueres med fald, mindst 2,5 cm pr. meter. Faldet skal vende ned mod tagets nedløb. Der opstår nemt utætheder ved lunker, det vil sige fordybninger i tagfladen. Derfor er det vigtigt at fylde eventuelle lunker med en særlig afretningsmasse.
Det flade tag er særlig udsat

Skorstenen
Murede skorstene skal gås efter for revner i murværket og den øverste afdækning. Løse fuger skal skrabes ud i 2-3 centimeters dybde og repareres med cementmørtel. Løse og revnede sten skal skiftes ud, og de nye sten skal være massive og frostfaste.
Har Deres murede skorsten betonafdækning, skal denne kontrolleres for revner. Hvis afdækningen skiftes ud, skal den nye afdækning forsynes med drypkant.
Hvis De har stålskorstene, er det vigtigt at kontrollere at fastgøringen er intakt. Er stålskorstenen sat fast på huset med beslag eller holdt fast med wire, skal disse gås efter for evt. tæring, bolte skal efterspændes osv. Inddækningen mellem tag og skorsten skal være forsynet med zinkløskant eller -krave, som skal monteres af en fagmand.
Afdækningen er skorstenens paraply

Antennen
Vind og vejr tager hårdt på antennen og det den er fastgjort på. Efter 6-8 år er materialerne slidt ned; det betyder at antennen kan falde ned, selv i almindelig blæst.
Derfor bør De sikre Dem at ophæng, beslag og fastgøringsmaterialerne er i orden. Slidte og tærede dele skal straks udskiftes. Husk at antenner, der er monteret på skorstenen, også er udsat for skader fra skorstensrøgen. Det sikreste er at montere antennen på husets gavl eller fastgøre den til spærfag gennem husets tag.

Tagrender og tagnedløb
Visne blade og andet som kan stoppe tagrender og nedløbsrør, skal fjernes.
Regnvand fra tilstoppede tagrender kan give fugtskader både ned ad væggene og på de tilstødende bygningsdele.

Skjulte tagrender er ofte årsag til fugt-og rådskader i udhæng og stern.
Er sternen eller tagrenden beskadiget, er det en god ide at fritlægge tagrenden.
En utæt PVC-tagrende kan limes med PVC-lim. Zinkrender som ikke er for slidte kan loddes) men det skal gøres af en fagmand. Nedløb fra flade tage skal renses ved bladfanget i tagbrøndene. Hvis der mangler bladfang, skal det monteres så man undgår at nedløbet tilstoppes.
Husk at skader, som skyldes vand fra stoppede tagrender og nedløb, som regel ikke er dækket af forsikringen.

Udvendigt træværk
Udvendigt ubeskyttet træværk er udsat for konstant nedbrydning af vind og vejr. Derfor skal alt træværk med få års mellemrum have træbeskyttelse eller maling for at undgåråd og svamp.
Bemærk, at rådskader er en langsom nedbrydning af træværket og som sådan aldrig dækket af nogen forsikring. De kan undgå rådskader ved at afdække og/eller imprægnere træværket.
Beplantning op ad ydervægge kan være dekorativt, men kan ofte vanskeliggøre vedligeholdelsen - især selvhæftende slyngplanter som f.eks. vedbend med sugerødder. Hvis De gerne vil have planter op ad Deres hus, skal væksten reguleres med espalier, og tagkanter og lignende skal holdes fri.
Træ skal vedligeholdes

Ydervægge af træ
Træfacader skal jævnligt overfladebehandles. Specielt sydvendte træf acader udtørrer hurtigt, og skal derfor imprægneres oftere end de øvrige facader. Alt træværk skal være hævet mindst 10 cm over jordniveau, da der ellers kan komme fugt i træet.
Skal De udskifte udvendige beklædningsbrædder, skal træet altid vende med marvsiden udad (se ill.). Træer som står tæt på huset, eller grene som hænger ned over bygningen, bør fjernes.
Krydsfiner til udvendig beklædning skal påsættes, så fibrene går i lodret retning. På den måde kan vandet løbe af i stedet for ind i fineren.
Træ, der vendes rigtigt, holder længere

Sternbrædder, vindskeder og dækbrædder
Sterne, vindskeder og dækbrædder er særligt udsat for nedbrydning. Hvis De udskifter disse dele, tilrådes det at bruge imprægneret træ.
Vindskeder og dækbrædder, som kun er sømmet fast, skal fæstnes med galvaniserede skruer. Sternbrædder, som kun sidder fast i spærenderne, skal ommonteres og sættes fast på spærsiden med beslag. Ubeskyttet træ nedbrydes

Rem- og bjælkeender
Rem- og bjælkeender må ikke være ubeskyttede. Udragende ender skal enten afskærmes eller afdækkes.
Hvis man afdækker oversiden og endetræet med for eksempel zink, skal man sikre at der er tilstrækkelig udluftning under afdækningen ved hjælp af afstandsbeslag.
Afdækket remende skal ventileres.

Ydermure
Ydermurene undersøges for fugtskjolder, revner og defekte fuger. Fugtskjolderne kan stamme fra utætte tagrender og nedløb, men kan også være en advarsel om utætheder
i fritidshusets rørinstallationer.
Defekte mursterufuger skal udskrabes og gås efter med cementmørtel. Fugningen skal være intakt for at undgå frostsprængninger og angreb fra murbier. Murbierne graver gange i mørtelen, og det kan være dyrt at reparere, hvis De ikke straks får standset angrebet. Skader efter murbier er ikke dækket af forsikringen, undtagen hvis der er fare for murværkets bæreevne.
Ydervægge af letbeton skal overfladebehandles med en malingstype som tillader væggen at ånde. Overfladen skal renses før behandlingen. Undgå fugtskade, med hele fuger

Sålbænke
Sålbænke under vinduerne skal forhindre at der kommer fugt til facaden under vinduet. Sålbænke kan være fremstillet af forskellige materialer, for eksempel skifer, klinker, teglsten eller zink.
Kontroller at Deres sålbænke er hele, forsynet med drypkant og fuget
tæt til under vinduet. Eventuelle revner i sålbænkene skal tætnes, evt. bør hele sålbænken skiftes ud. Vand må ikke trænge ind i ydervæggen

Pudset facadevæg og sokkel
Pudsede facader og sokler må ikke være afskallede eller have revner. Løst puds skal fjernes, derefter skal der stryges med grunder. Den ny mørtel påføres af to gange.
Hvis De finder sætningsrevner, kontakt da hurtigst muligt fagfolk.
Hvis tagnedløb ikke er ført til regnvandsbrønd, skal vandet ledes bort fra husets sokkel. Det kan ske ved at afslutte med en bøjning og lægge sten med fald bort fra huset.
Regnvand skal ledes væk fra bygninger
Start hellere i dag end i morgen

Døre og vinduer
Rammer og karme omkring døre og vinduer skalligesorn det udvendige træværk overfladebehandles jævnligt. Revnede ruder skal skiftes ud, og løst og/eller udrørret kit i glasfalsen renses af. Hvis kittet mangler, skal der sættes nyt i, så ruderne sidder fast og slutter tæt.
Er der glaslister, bør De kontrollere at glaslistens gummiprofil slutter tæt til glasset, så der ikke kan trænge fugt ind bagved. Det er vigtigt at den nederste glasliste har udluftning, så der heller ikke kommer fugt her. Fugt bliver til is i frostperioder, og is kan bl.a. medføre punktering af termoruder. Det gode vindue afleder vandet

Forkerte glaslister giver råd- / svampeskader
Mellem bundrammen og karmen skal der være mindst 3-4 mm luft, så slagregn og fugt kan luftes væk. Hvis der ikke er luft nok, tages rammen af og afhøvles. Bundkarmen bør være skrå. Mange råd- og svampeskader i vinduer og døre skyldes defekte og forkerte glaslister, som mangler fald og dræn. De mekaniske dele, dørenes og vinduernes hængsler, hasper og låse skal justeres og smøres. Se også afsnittet "Sikring af fritidshuset.

Låse og hasper
Låse og nøgler slides ved brug. Låsenes levetid forlænges, hvis de vedligeholdes med låseolie. Er en lås mere end 10 år gammel, anbefaler vi at den bliver skiftet ud og erstattet med sikre og godkendte låse. En god lås giver dobbelt sikkerhed
Tyve kan ikke lide døre med to låse. Derfor er det en god ide at sætte ekstra lås på alle yderdøre. Det giver tilmed ofte rabat på forsikringspræmien.

Låsene skal naturligvis passe til den dør og karm de sidder i, og de skal være monteret korrekt for at kunne holde tyvene ude. Bestil brochuren "Går tyven ind, når De går ud?; som fortæller om godkendte låsetyper.
Terrassedøren skal også kave lås

Lofter og vægge
Hvis De opdager fugtskjolder på vægge eller lofter, skal De forsøge at finde ud af hvor fugten stammer fra for at forhindre skaden i at blive endnu større. Fugt kan stamme fra utætheder i taget, tagrender og nedløb, for høj luftfugtighed inde i huset eller utætte installationer. For høj luftfugtighed inde i huset kan afhjælpes med god udluftning, på længere sigt kan det være nødvendigt at fa lavet luftventiler i ydervæggene.
Husk at loven kræver ventilation

Gulve
Ved forårsrengøringen, når huset "åbnes" for sæsonen, bør tæpper og skabe flyttes, så man kan opdage eventuelle sorte misfarvninger fra skjulte fugtansamlinger. Fugten kan være kommet op fra undergrunden, den kan stamme fra defekte rør eller skyldes fugtophobning under tæpper med gummiunderlag. Af samme grund bør man i øvrigt undgå tæpper med gummiunderlag i fritidshuse. Tæpper med gummibagside holder på fugten

Badeværelset
Badeværelset er fritidshusets mest udsatte rum. Det er vigtigt at både vægge og gulve er tætte mod ind- og udsivning af væde. Specielt bør De holde øje med, om brusenichen er tæt og helt aflukket mod de øvrige elementer i badeværelset. Selv en lille revne kan medføre fugtskader.
De typisk svage punkter er fliseeller vinylbeklædninger, samlinger langs gulvet, hjørner og rørgennemføringer. Løse fliser skal limes fast og fuges omhyggeligt. Gamle flisefuger skal skrabes rene inden fugningen brug elastisk fugemasse.
Mindre revner og løse fliser kan repareres med standard-flisefugemasse. H vis de løse fliser sidder på en spånpladevæg, vil reparationen ikke holde særlig lang tid, da fugten far spånpladen til skiftevis at udvide sig og trække sig sammen.
Større flisereparationer bør udføres af en fagmand. Forinden bør De dog sikre Dem, at underlaget er en vandfast plade - det undersøger fagmanden normalt ikke medmindre han bliver bedt om det.
Vinylgulvenes svage punkt er svejsesamlingerne, der kan sprænges om vinteren i uopvarmede fritidshuse, fordi undergulvet "arbejder" i kulden, Revnerne kan medføre fugt og svampeskader. Her bør De ikke selv reparere, da evt, fugning kun holder kort. Kontakt i stedet et gulvfirma som er tilsluttet GVK (Gulvbranchens Vådrums Kontrol).
Vandet finder alle utætheder - så fuger skal være tætte.

Nødvendigt med udluftning
Det er vigtigt med god udluftning i fritidshuset. Ikke blot i rummene, men omkring alle husets konstruktioner.

Tag og loft
Udluftning af tagkonstruktion og eventuelle loftsrum skal sikres gennem riste eller ventilationsspalter langs husets tagkanter. Hvis der ikke er nogen udluftning, bør det laves.
Ventilationsarealet skal ifølge byggemyndighederne være mindst 1:500 af det bebyggede areal og fordelt sådan, at konstruktionerne bliver jævnt udluftet.
Er loftsrummet tilgængeligt?
I givet fald bør udluftningen kontrolleres mindst en gang om året. Er isoleringen og undersiden af taget tør?
Hvis ikke, skal udluftningen gøres bedre. Isoleringen må ikke blokere for gennemtræk - der skal kunne komme luft ind.
Undersøg taget for huller og utætheder. De ses bedst ved modlys pålyse dage eller efter et regnvejr. Især efter et regnskyl har man god mulighed for at kontrollere om der er utætheder.
Hvis De finder fugtigt og/eller misfarvet træ, kan De se om det er sundt, ved at stikke let i det med en skruetrækker eller lignende. Træet må ikke være blødtat stikke i.

Gulve
Fundamenter som ikke er konstrueret med støbt terrændæk, men med kryberum eller på sokkelsten, skal udluftes på samme måde som tagkonstruktionen. De bør sikre Dem, at der er mindst 2 udluftningskanaler/ riste med et friareal på 150 kvadratcentimeter på hver facade. Ristene skal holdes fri for jord, blade o.lign., især i den kolde tid. Det er dårlig økonomi at dække ristene til for at holde på varmen, for den kondensfugt der dannes, vil øge risikoen for råd- og svampeangreb.
Har De bygget til, i form af udestue eller lignende, og derved har lukket de oprindelige udluftninger til tag- og/eller gulvkonstruktioner, skal der laves nye udluftningsmuligheder for at sikre luftcirkulationen.
Ventilationen skal være over isoleringen - også ved de skrå tage

El
Strøm kan dræbe. Mange ulykker med fysiske skader til følge skyldes mangler og fejl ved installationer og el-udstyr. Men forkert brug og mangel på omtanke kan også være skyld i uheld ved brug af el.
Fritidshuse står i mange tilfælde aflukket i længere perioder af året, hvor installationer og apparater kan blive udsat for fugt. Og skadedyr som mus m.fl. har frit spil. Dertil kommer at ens fritidshus som regel er bolig nummer to, det vil sige at man ofte anbringer ting der, som har tjent deres bedste tid i hovedboligen.
Det første man skal gøre er at sikre sig, at det elektriske udstyr er intakt og i god stand. Er både de faste installationer og de løst tilsluttede apparater og lamper fejlfri?
Husk at kontrolaktivere Deres HFI-anlæg på kontrol boksen mindst en gang om året, som det er anvist på relæet.
Der er også udviklet nye HFIanlæg, som selv kobler til, f.eks. efter et lynnedslag. Derved undgår man f.eks. at varer i dybfryseren fordærver.
Har De mistanke om fejl i Deres faste installationer, bør De straks kontakte en autoriseret elektriker.
Forsøg ikke selv at "pille" ved elektriske installationer. Fagmanden har ansvaret for at installationen er sikker og følger de gældende normer.
Når De tilslutter lamper og andre løse apparater, bør De altid være påpasselig med at bruge gode forlængerledninger og fordelerstik. Undgåat overbelaste ledninger og stik ved at slutte for mange apparater til samme sted. Det er ikke tilladt at føre løse ledninger på tværs af adskillelser mellem rum, heller ikke gennem døre.
Begræns i det hele taget brugen af løse forlængerledninger, og brug ikke længere ledning end der er brug for.
Inden De lukker huset for vinteren bør De tage alle stik ud af kontakterne og slukke
for alt el som ikke absolut skal være tændt, som for eksempel varmeapparater.

Husets røranlæg
Vandinstallationerne
Mange fritidshusejere med uopvarmede fritidshuse har faet sig en slem forårs-forskrækkelse, fordi frostsprængte vandledninger har medført omfattende vandskader. Alene det "misbrugte" vand koster i sig selv en formue.
Forsikringsselskaberne får mange anmeldelser af frostskader, som skyldes manglende eller utilstrækkelig aftapning/udtømning af husets vandinstallationer. Frostskader i uopvarmede fritidshuse er aldrig dækket af forsikringen. Og tit omfatter forsikringen ikke dækning for skjulte rør. De bør med jævne mellemrum kontrollere om røranlægget er tæt.
Hold øje med vandmåleren på tidspunkter hvor De ikke bruger vand. Hvis måleren ikke står stille, betyder det at anlægget lækker vand.
Kontroller om der er utætte pakninger ved hanerne eller utætheder ved de synlige samlinger og dele af rørsystemet. De største vandskader stammer som regel fra skjulte rør, og det er derfor en god ide at lade skjulte rør komme "frem i lyset".

Tilgængelige rør kan også udføres pænt.
Reparationer af vandinstallationerne skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. Det siger loven.
Og slanger til vaske- og opvaske maskiner skal kontrolleres jævnligt. De skal være hele og fastspændte. Slanger og spændbånd skal altid være VA-godkendte - der må ikke bruges almindelige spændbånd.
Husk at afprøve sikkerhedsventilen på varmtvandsbeholderen - på koldtvandssiden - et par gange om året, for at kontrollere at den ikke har sat sig fast. På den måde sikrer De Dem mod sprængningsulykker.

Vandsikringsanlægget Dan-Tæt kan forebygge de store vandskader.
Vandsikringsanlægget begrænser skaden ved udsivning, og hvis et rør springer. Derfor kan vi anbefale alle fritidshusejere at fa installeret et vandsikringsanlæg til brugsvandet. Dan-Tæt anlægget lukker automatisk for vandet hvis uheldet er ude.

Afløb
Afløb fra køkken og badeværelse er ofte kilden til sive- og fugtskader.
Fritliggende afløbsrør, vandlåse o.lign. bør kontrolleres jævnligt for fugt uden på rørene. Eventuelle utætheder skal tætnes. Gulvafløb er også en del af afløbssystemet. Afløbsskålens nederste rist bør jævnligt renses. Desuden bør De sikre Dem, at skålen slutter helt tæt til gulvbeklædningen og at rørindføring, sidestuds osv. er i orden. Revner og utætheder skal renses og tætnes med en dertil egnet fugemasse.
Er Deres afløb tæt - se efter.

Kloak
Mange fritidshuse har stadig septik og trixtanke. De tømmes normalt en gang om året af kommunen. Husk at få tanken fyldt op med vand efter tømningen, så sivebrønden eller drænene ikke tilstopper.
Regnvandsbrønde ved nedløbsrør skal renses for blade - og separate køkkenbrønde (fedtudskillere) skal renses en gang om året. Hvis vandet fra nedløbsrørene løber direkte ud på jorden, skal der være fald væk fra huset.
Træer med store rodnet, såsom pil og birk, bør ikke stå tæt på kloakrør. Rodnettet kan vokse ind i kloakrørene og medføre tilstopming og bekostelige brud på røret. Er der brud på en kloakledning, afsløres det ofte ved at jorden buler eller falder sammen over rørføringen.

Sikring af fritidshuset og dets værdier
Udover mekanisk sikring - helst med to godkendte låse i hver dør giver en tyverialarm tryghed i hverdagen. En privatalarm virker afskrækkende på enhver ubuden gæst. Selve alarmskiltet på døren virker præventivt: og afholder mange tyve fra overhovedet at forsøge sig.
Skiltene fortæller nemlig, at der bag døren er en professionel tyverialarm.
En god tyverialarm giver tryghed

Låse og hasper
Som led i vedligeholdelsen af vinduer, karme og fuger er det vigtigt at efterse og justere hasper og låse.
Hasperne i vinduerne skal kunne lukkes. Husk altid at sætte alle hasper på når De lukker vinduet.
Skal De have udskiftet Deres hasper, er det en god ide at få monteret nye som er (børne- og) tyverisikrede. Spørg hos en godkendt låsesmed.
Køber De et hus, skal låsene altid skiftes ud/omstilles, så De ved hvem der har nøgle til det. Husk også at aflåse fritidshusets mere ydmyge rum. For værktøj og haveredskaber er også eftertragtede tyvekoster, som i øvrigt tit bliver brugt ved et efterfølgende indbrud i fritidshuset.

Lys og lyd er effektiv forebyggelse
Tyve kan ikke lide lys og lyd. Et tænd- og slukur kan tænde og slukke lys og radio, så huset virker beboet på de tider af døgnet De ønsker.
Lyd er også en effektiv sikring. Deres radio kan tilsluttes et ur, så den begynder at spille på bestemte tidspunktet: Lad radioen spille så tilpas højt, at man tror De er hjemme.
En Optaget-melder på telefonen og et Tænd og sluk-ur til belysning og radio er en god investering
Tøm altid fritidshuset for værdifuldt indbo, når De lukker for vinteren. Værdifuldt indbo er for eksempel tv, radio, smykker, vin og spiritus.

Træk ikke gardinerne eller skodderne for, når De forlader fritidshuset. Tyven skal kunne se, at der ikke er noget at stjæle. Det er også en god ide at mærke Deres værdier. Kontakt politiet om lån af mærkningsudstyr og mærkater.

...............................................................

Når De tilkalder fagmanden så husk:
- gør Dem klart hvad De vil have udført
- træf altid klare aftaler om omfang før arbejdet igangsættes
- få et skriftligt og specificeret tilbud
- forlang fast tid
Hvis arbejdet skal udføres efter overslag:
- aftal omfang og en maximumpris skriftligt
- forlang faktura specificeret med timer, materialeopgørelse, kørsel osv. iht. monopoltilsynets faktureringsregler.

...............................................................

Fritidshusets checkliste indvendigt

Loftet og vægge
[ ] Fugt/kondens
[ ] Misfarvningcr

Gulve
[ ] Kondens og fugt på gulve.

Badeværelset
[ ] Gulv- og vægbeklædning skal være hel
[ ] Fuger og samlinger skal være hele
[ ] Misfarvninger og kondens

Udluftning og ventilation
[ ] Tagkonstruktion - træet skal være sundt
[ ] Loftsrum - frisk luft
[ ] Kryberum - frisk luft
[ ] Baderum - ventilationsrist
[ ] Åbne ventilationsriste - til tag og gulvkonstruktion

El-installationer
[ ] HFl-relæets kontrolknap
[ ] Løse og defekte ledninger
[ ] Stikkontakter fastgjort og hele

Brandmateriel
[ ] Røgalarmer
[ ] Pulverslukker
[ ] Brandtæppe

Vandinstallationer
[ ] Samlinger og pakninger for utætheder
[ ] Vandforbrug aflæses
[ ] Overtryksventil afprøves
[ ] Armaturer skal være hele og tætte
[ ] Toilettet må ikke "1øbe'"
[ ] Synlige rørføringer

Kloak og afløb
[ ] Rens afløbskåle og riste
[ ] Rens kloak for tilstopning
[ ] Rens køkkenbrønde

Øvrige sikrings råd
[ ] Sæt varmeanlægget på vågeblus om vinteren (ca. 5-10ºC)

Fritidshusets checkliste udvendigt
Taget - Se efter følgende:
[ ] Tagets tætninger
[ ] Manglende, revnede og løse sten i tagfladen
[ ] Ventilationshætter er intakte og tætte
[ ] Løs mørtel og kit
[ ] Løse strå i stråtaget
[ ] Samlinger, revner og buler i tagpap
[ ] Afdæknning, fuger og revner i og ved skorstenen
[ ] TV-antennen skal være fastgjort
[ ] Tagrender og nedløbsrør renses
[ ] Utætheder i tagrender og nedløb
[ ] Rensning af bladfang

Udvendigt træværk - Se efter:
[ ] Overfladebehandling
[ ] Løse vindskeder, stern og dækbrædder
[ ] Algevækst
[ ] Jord ved sokkel
[ ] Beplantning op ad facader

Ydermure og sokkel
[ ] Fugtskjolder
[ ] Fuger og revner
[ ] Sålbænke

Døre og vinduer
[ ] Overfadebehandling
[ ] Smør hængsler og låse
[ ] Glaslister og kit

Ved afrejse så husk:
[ ] Tøm køleskabet og lad døren stå åben
[ ] Tag værdifulde genstande med hjem
[ ] Træk ikke gardinerne for
[ ] Naboaftale
[ ] Mærkning af indboet
[ ] Luk og lås fritidshuset forsvarligt
[ ] Tap vandet af diverse anlæg
[ ] Sluk for strømmen (ikke til alarm og vågelys)

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Opret din egen Samling
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (4 stemmer)
Siden er blevet set 4.132 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Når du skal lave mad, hvad bruger du så?

Effektiv reklame - klik her